Artist: Najwa Nahas

DECORATIVE PLATES, NAJWA NAHAS

$75.00

CERAMIC.

DIM: 23 CM.